„Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 28/30
95 ­­– 070 Aleksandrów Łódzki
mail: biuro@apm-al.pl

Spółka „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o. o. została powołana Uchwałą NR XXXI/216/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 października 2020 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminnej.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:
– realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie.

Celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej non – profit w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem (w tym również związany z uprawnieniem do nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości), przy jednoczesnym wpieraniu programów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty do tego powołane oraz zarządzania zasobem komunalnym, wspólnot mieszkaniowych, targowisk miejskich.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 059 500 zł i dzieli się na 10119 równych udziałów po 500 zł każdy. Jedynym Wspólnikiem jest Gmina Aleksandrów Łódzki.